സ്വര്‍ഗ്ഗം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ സവിശെഷതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം