നരക,

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നരകത്തെ കുറിച്ചും അവിടെയുള്ള ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം