നമസ്കാരം

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം, സംഘനമസ്കാരം, നമകാരം ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം