ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് പൊതുവായും പ്രബോധകര്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായും തയ്യാറാക്കിയ ഉപദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം