ഇസ്ലാമിനെ അറിയാന്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ക്ക് മറുപടിയും ഇസ്ലാമിനെ ശരിയായ വിധത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം