അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ നിര്‍വചനം,ഇനങ്ങള്‍, സ്വാധീനം മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം