ഓപ്പണ്‍ മീറ്റിംഗ്

പ്രഭാഷകൻ : ജവാദ് ഗോലോഷ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മതവിജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളും സത്യമാര്‍ഗ്ഗം അന്വേഷിക്കാനുള്ള സഹായവും.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം