പൂര്‍ണ്ണ സമര്‍പ്പണം

പ്രഭാഷകൻ : അമീര്‍ ദമീര്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സ്ഥലകാല വിത്യാസമന്യേ അനുയോജ്യമായ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ നന്മകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം