പ്രവാചക സ്നേഹം

പ്രഭാഷകൻ : അമീര്‍ ദമീര്‍

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാളും മക്കളെക്കാളും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും ഉപരിയായി പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചര്യകള്‍ പിന്തുടരലും മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം