വിേശഷണം

പുണ്യത്തിന്‍റെയും തഖ്’വയുടെയും പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം