വിമതസ്ഥര്‍ക്കിടയില്‍ കഴിയുക

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വിേശഷണം

വിമതസ്ഥര്‍ക്കിടയില്‍ കഴിയുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക മാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന അക്കാനിയ ഭാഷയിലുള്ള പ്രഭാഷണം

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം