ഇസ്ലാമികസ്വഭാവത്തിന്‍റെ നന്‍മകള്‍

വിേശഷണം

അല്ലാഹു, പ്രവാചകന്‍, മതാപിതാക്കള്‍, അയല്‍ക്കാര്‍,ഇണകള്‍,എന്നിവരുമായുള്ള പെരുമാറ്റം നല്ലരൂപത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം