അബൂബക്കര്‍ സ്വിദ്ധീഖ് (റ)

വിേശഷണം

പപ്രവാചകന്‍റെ കൂട്ടുകാരനും ഒന്നാം ഖലീഫയുമായിരുന്ന അബൂബക്കര്‍(റ)വിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും സ്ഥാനവും ശ്രേഷ്ഠതകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം