ഉമര്‍ ഇബ്’നു ഖത്താബ് (റ)

വിേശഷണം

പ്രവാചക അനുചരനും രണ്ടാം ഖലീഫയുമായിരുന്ന ഉമര്‍ (റ)വിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളുംഗുണങ്ങളും നന്മകളും വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം