ഉഥ്മാന്‍ ഇബ്’നു അഫ്ഫാന്‍(റ)വിനാലാം ഖലീഫയും പ്രമുഖ സ്വഹാബിയുമായിരുന്ന അലി(റ)വിന്‍റെ പ്രത്യേകത

വിേശഷണം

മൂന്നാം ഖലീഫയും പ്രമുഖ സ്വഹാബിയുമായിരുന്ന ഉഥ്മാന്‍(റ)വിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം