അലി ഇബ്’നു അബൂത്വാലിബ് (റ)

വിേശഷണം

നാലാം ഖലീഫയും പ്രമുഖ സ്വഹാബിയുമായിരുന്ന അലി(റ)വിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളും സ്വഭാവങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ചരിത്രം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം