ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള പാത

വിേശഷണം

ജര്‍മ്മന്‍ പ്രബോധകനായ ഹംസ ബയ്യീര്‍ ഫോജല്‍ തന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് കഥ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം