സമയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അമൂല്യമായ സമയം ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തില്‍ ചിലവഴിക്കാന്‍ കല്‍പ്പിക്കുകയും പാഴാക്കികളയുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം