പ്രവാചകന്‍(സ്വ.അ)യുടെ സ്വഭാവങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകൻ : മുഹമ്മദ് ബോര്‍ത്തിഷാ

പരിശോധന:

വിേശഷണം

കുടു:ബവുമായും അനുചരന്‘മാരുമായും ഇടപഴകുമ്പോള്‍ പ്രവാചകന്‍ കാഴ്ചവെച്ച ചില മഹനീയ ഗുണങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം