സൂറത്തുല്‍ ഹുജറാത്തിന്‍റെ വിവരണം

പ്രഭാഷകൻ : ജവാദ് ഗോലോഷ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത സൂറത്തിന്‍റെ വിവരണവും അതില്‍ നിന്നുള്ള ചില സുപ്രധാന വിധികളും ഗുണപാഠങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം