ശൈഖ് ബക്കര്‍ ബ്ന്‍ ആബ്ദുല്ല അബൂ സൈദിന്‍റ്റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠം

വിേശഷണം

ശൈഖ് ബക്കര്‍ ബ്ന്‍ ആബ്ദുല്ല അബൂ സൈദി ന്‍റ്റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. അദ്ദേഹം ഹിജ്ര വര്‍ഷം 1429 മുഹറ മാസം 28 ന് ചൊവ്വാഴ്ച ളുഹ് റിന്‍ മര്‍ണപ്പെട്ടു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം