നാശകാരികളായ മൂന്ന് പാപങ്ങള്‍, മോക്ഷത്തിനുള്ള മൂന്ന് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,പാപ പരിഹരകമായ മൂന്ന് കര്

വിേശഷണം

നാശകാരികളായ മൂന്ന് പാപങ്ങള്‍, മോക്ഷത്തിനുള്ള മൂന്ന് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,പാപ പരിഹരകമായ മൂന്ന് കര്യങ്ങള്‍,പദവികള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ ഇടയാകുന്ന മൂന്ന് കര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന് ഹദീസിന്‍റ്റെ വിവര്‍ണം .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം