സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍ -ഓഡിയോ

വിേശഷണം

സുപ്രധാന പാഠങ്ങള്‍ -ഓഡിയോ:-മുസ്ലിംകളുടെ വിശ്വാസം, കര്‍മ്മങ്ങള്‍, പെരുമാറ്റം, ഇടപാടുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ പൊതുവില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ച ഗ്രന്ഥം.

പ്രസാധകർ:

1 www.islamacademy.net

2 അല്‍ മര്‍കസ്സിയ്യ ലൈബ്രറി

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം