ഇസ്ലാം തീവ്രതക്കും മാന്ദ്യതക്കും മധേ...

പ്രഭാഷകൻ :

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ബംബരീ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. ആരാധനകളും ഇടപാടുകളും മറ്റു നിയമങ്ങളിലും ഇസ്ലാം തീവ്രതക്കും മാന്ദ്യതക്കും മധ്യേയാണെന്ന് പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം