നൂനിയ്യത്തുല്‍ ഖഹ്ത്വാനി-ഓഡിയോ

വിേശഷണം

നൂനിയ്യത്തുല്‍ ഖഹ്ത്വാനി-ഓഡിയോ:-അഹ്‘ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഉന്ദുലുസി ഖഹ്ത്വാനിയുടെ കവിതാസമാഹാരം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം