അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍.- ഓഡിയോ-

വിേശഷണം

അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍.:-
മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ലേഖനമാണിത്. ഒരാള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ അല്ലാഹു, അവന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശ്ങ്ങള്‍, മതം,പ്രവാചകന്‍മാര്‍, എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്ന ഓഡിയോ യാണിതില്‍.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം