ഖുര്‍ ആനിലും സുന്നത്തിലും വന്ന പ്രാര്ത്‍ഥനകളും ദിക്റുകളും( ഓഡിയോ)

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിലും സുന്നത്തിലും വന്ന പ്രാര്ത്‍ഥന കളും ദിക്റുകളും( ഓഡിയോ)മനുഷ്യര്‍ തന്‍റെ നാവു കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതാ‍ന്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം.അല്ലാഹുവിനെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കലും പ്രവാചകന്‍റെ പേരില്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലലും അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാര്‍ഥിക്കലും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാകുന്നു.

പ്രസാധകർ:

അള്വാഉ ദിക്റാ ഇസ്ലാമിക ഫൌണ്ടേഷന്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം