ഉജ്റൂമിയ്യ എന്ന പുസ്ത്കത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ

വിേശഷണം

ഇബ്ന്‍ ആജ്റൂം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന് അബൂ അബ്ദുല്ല മുഅമ്മദ് ബ്ന്‍ മുഅമ്മദ് ബ്ന്‍ ദാവൂദ് അല്‍ സ്വഞാജീയുടെ ഉജ്റൂമിയ്യ എന്ന പുസ്ത്കത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ ആവിഷ്കാരം.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം