അല്‍ ഖവാഇദുല്‍ അര്‍ബഅ എന്ന പുസ്തക്ത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ ആവിഷ്കാരം

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ അല്‍ ഖവാഇദുല്‍ അര്‍ബഅ എന്ന പുസ്തക്ത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ ആവിഷ്കാരം.തൌഹീദ്, അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍, ശിര്‍ക്ക് അവയുടെ ഇനങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ചര്‍ച്ച.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം