ഈസാ(അ)യുടെ സത്യസന്ദേശം

വിേശഷണം

ഈസാ(അ)യുടെ സത്യസന്ദേശം :-
ലോകത്ത് മുസ്ലിംകളും ജൂതരും, ക്രിസ്ത്യാനികളും സത്യസന്ദേശംവിശ്വസിക്കുന്ന ഈസാ(അ)യുടെ യദാര്‍ത്ഥ സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം