ബിദ് അത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

പ്രഭാഷകൻ : യൂസുഫ് ബാര്‍ത്ഷീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

സുന്നത്താണ് എന്ന ധാരണയോടെ ജങ്ങള്‍ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളില്‍ ചൈതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിദ് അത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം