മയക്കു മരുന്നുകള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മയക്കു മരുന്നുകള്‍, അതിന്‍റെ അപകടങ്ങള്‍, ഇസ്ലാമിന്‍റെ വീക്ഷണം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം