മയക്കു മരുന്നുകള്‍

വിേശഷണം

മയക്കു മരുന്നുകള്‍, അതിന്‍റെ അപകടങ്ങള്‍, ഇസ്ലാമിന്‍റെ വീക്ഷണം എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം