പിശാചിന്‍റെ കുതന്ത്രങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരവും

വിേശഷണം

പിശാചിന്‍റെ ലോപിയായ ജൂത് ക്രിതീയ വിഭാഗങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരവും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം