ഖുര്‍“ആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുക.

വിേശഷണം

ഖുര്‍“ആനും സുന്നത്തും മുറുകെ പിടിക്കുവാനും അനുകരണം ഒഴിവാക്ക്വാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം