അന്ത്യനാള്‍

പ്രഭാഷകൻ : സുഹ്ദീ ആദിലൂഫീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

മര്‍ണപ്പെട്ടവര്‍ ഖബറുകളില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുന്ന്തു മുതല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലോ ന്ര്ഗ്ത്തിലോ സ്ഥിരമാകുന്ന്തു വ്രെയുള്ള നാളാണ് അന്ത്യനാള്‍.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം