ഖുര്‍ആനിനെ ഉപേക്ഷിക്കല്‍

പ്രഭാഷകൻ : സനാഇദ് സാഇമോഫ്തസ്

പരിശോധന:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിനെ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേച്ണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശ്ങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ ഊണ്ടായേക്കാവുന്ന മുന്നറിയിപ്പു മാണ് ഇതില്‍.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം