ഇസ്ലാമും സ്വാതന്ത്ര്യവും

പ്രഭാഷകൻ : അബ്’ദു സ്വമദ് ബുസാതലീതസ്

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്ന പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ സത്യമതത്തിനെതിരെ മനുഷ്യര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ആരോപണത്തെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം