വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

ഓഡിേയാ

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 6

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  MP3

  ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഗ്രഹം വിയറ്റനാം ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണം അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാ അനുഗ്രഹത്താല് അവന് ഭൂമിയില് നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും അതില് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഇസ്ലാം മതമാണെന്നും ആ മതമനുസരിക്കുന്നവര് ആരാധനക്ക് അര്ഹനായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്തെന്നും അതിലൂടെ ആത്മ നിര് വൃതി ലഭിക്കുന്നുവെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  MP3

  ഇസ്ലാനിന്റെ സന്പൂര്ണ്ണത ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് അല് ഉസൈമീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില് ഇസ്ലാം സന്പൂര്ണ്ണ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്കൊള്ളുന്നതു, എല്ലാ രംഗത്തേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നതും, ആരാധനകളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ഇടപാടുകളിലും എങ്ങിനെ വര്ത്തിക്കണം എന്ന് ഉണര്ത്തുന്ന മതമാണെന്നും വിവരിക്കുന്നു.

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  MP3

  അബൂസൈതൂന ഉസ്മാന് നിര്വ്വഹിച്ച ഖുതുബയാണിത്. എല്ലാപ്പവാചകന്മാരും പ്രബോധനം ചെയ്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  MP3

  ഇസ്ലാമാകുന്ന മഹാനുഗ്രഹം അല്ലാഹു തന്റെ ദാസന്മാര്ക്ക് നല്കിയ മഹാ അനുഗ്രഹമാണ് ഇസ്ലാമെന്നും അതിന്ല് ആ മതം ശിരസ്സാവഹിച്ച് ജീവച്ച് അല്ലാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കണം എന്നും ദീനീ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചും പ്രവാചകന്(സ) അനുധാവനം ചെയ്തുമാണ് അല്ലാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഉണര്ത്തുന്നു. അപ്രകാരം പൂര്വ്വീകരായ സഹാബികള് ഈ മതത്തില് നിന്ന് പിന്തിരിയാനായി ശത്രുക്കളാല് കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവര് വിസിമ്മതിച്ച ചരിത്രവും മതമുറുകെപിടിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്തതെന്നും വസ്തു നിഷ്ഠമായി വിവരിക്കുന്നുയ

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  PDF

  ഇസ്ലാമിന്റെ മഹ്ത്വം വിവരിക്കുന്നു.

 • വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌

  MP3

  വിയറ്റ്നാമി ഭാഷയില് ഡോ.അഹബ്ദുല് കരീം ഷൈഖ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓഡിയോ ആവിഷ്കാരം. അമുസ്ലിംകള്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം