• ഫ്രെഞ്ച്‌

    പവിത്ര മാസങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണം പാരീസിലെ ഒരു പള്ളിയില്‍ വെച്ച് നടന്നതാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം