• എന്താണ് ഇസ്ലാം ബോസ്നിയന്‍

  PDF

  രചയിതാവ് : ബയീര്‍ ഫൂജല്‍

  ബോഴ്സിനിയന് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്കതത്തില് ഓരോ മുസ്ലിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നു.

 • എന്താണ് ഇസ്ലാം ജര്‍മന്‍

  PDF

  രചയിതാവ് : ബയീര്‍ ഫൂജല്‍

  ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് വിവരിക്കുകയും മുസ്ലിംരളും അല്ലാത്തവരും അനിവാര്യമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം