ജനങ്ങള്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പാപങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ജനങ്ങള്‍ നിസ്സാരവല്‍ക്കരിക്കുന്ന പാപങ്ങള്‍:-ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഏറെ പ്രചാരം നേടുകയും എന്നാല്‍ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുകയും ചെയ്ത നിരവധി പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം