ശരിയായ വിശ്വാസവും ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും

വിേശഷണം

ശരിയായവിശ്വാസവും ഇസ്ലാം ദുര്‍ബലപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും:-അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഇമാം ഇബ്നുബാസിന്‍റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണിവ. ശരിയായ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ വാക്കുകളും കര്‍മ്മങ്ങളും സ്വീകാര്യയോഗ്യമാവൂ എന്നും അല്ലാത്തവ നിഷ്ഫലമാണെന്നും ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അദ്ദേഹം സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം