മാതൃകാ ഭവനവും ദമ്പതികളും

വിേശഷണം

മാതൃകാ ഭവനവും ദമ്പതികളും:-ഒരു മുസ്ലീം കുടുബത്തിന്‍റെ സ്വഭാവങ്ങളും ദമ്പതിമര്‍ക്കിടയില്‍ സ്വരച്ചേര്‍ച്ചയും സമാധാനവുംനിലനിര്‍ത്താനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം