സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം,അലങ്കാരങ്ങള്‍-ചില ഉപദേശങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം