വഹാബിയ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ തെറ്റ്‌ തിരുത്തല്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം