രോഗിയുടെ നമസ്കാരം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

വിേശഷണം

രോഗിയുടെ നമസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംക്ഷിപ്ത സന്ദേശമാണിത്.രോഗം, അതില് ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകത, അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ടത, രോഗി പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ ,ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിലെ ലാളിത്യം,വിശാലത, നമസ്കാര ത്തിന്‍റെ രൂപം, കാ൪,വിമാനം,തീവണ്ടി,കപ്പ തുടങ്ങിയവയില് നിന്നുളള നമസ്കാര ത്തി ന്‍റെ രൂപം എന്നിവ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരി ച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാത്തരം യാത്രകളി ലുമുളള സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപവും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം