പ്രവാചക സ്നേഹവും അതിന്‍റെ അടയാളങ്ങളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം