ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാനുളള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകളെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇതര മതസ്ഥരെ ഉദ്ദേശിച്ച് രചിച്ചതാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം