ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ വിവര്‍ത്തനം (മഷാരി റാഷിദ് അല്‍ ഗഫാഷിയുടെ പാരായണ ശബ്ദത്തോട

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം